MALIGAYANG PAGDATING SA PARAAN NG PAG AALAGA SA KALUSUGAN

HANGARIN

SULIRANIN

PARA KANINO ANG MGA ELEKTRONIKONG IMPORMASYON NA ITO
PAGKILOS LABAN SA KARAHASAN SA MGA KABABAIHAN


KILOS PAKIKIPAGUNAWAAN PARA SA PANSARILING PANANAGUTAN AT PAGKAKATAONG MAKAPAG TRABAHO, NG 1996 (Ahensya ng PRWORA)


BATAS NG CALIFORNIA


KAUTUSAN NG MGA SAMBAYANAN


TAGAPAMAHALA NG KASIGURUHANG PANLIPUNANMGA BENIPISYO

Mga benipisyo para sa ilang binugbog na hindi estadong mamamayan ng Amerika

Upang maging karapat dapat sa pinalawak na palatuntunan na pang benipisyo:

MGA KINAKAILANGANG IPAKITA:

Mga benipisyong inilaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga imigrante o dayo hanggang sa pagpapatuloy at matapos ang proseso ng paggawa ng papeles ng imigrasyon

Katulad ng mga paghiling o petisyon, mga visa, mga paghihiling, ipinabago o aprubado, mananatili ang karapatan ng mga ng mga karahasang pantahanan, sa mga segurado o Iba pang pang publikong benipisyo.

HALIMBAWA:

1. Ang biktima ay kailangang magpakita Papeles ng Aprubadong I-130, na iniharap ng kabiyak o asawa at patutuo ng pangaabuso

2. Ang biktima ay kailangan magpakita ng Papeles na Itinalagang I-360 pagpapalugit ng abiso ng patunay ng kadahilanan

3. Ang biktima ay kinakailangan magpakita ng I-360 abiso na aprubadong sinangayunan at ng bina gong ipinagpalibang pagkilos

4. Ang biktima ay kinakailangan magpakita ng I-360 abiso na aprubadong sinangayunan at ng bina gong ipinagpalibang pagkilos

5. Ang biktima ay kailangang magpakita ng ipinabagong abiso ng pinagpalibang pagkilos

6. Ang biktima ay kailangang magpakita ng tarheta ng LPR Card o selyo ng I-551, I-94, o pasaporte na may tatak pagkakilanlan na binugbog na asawa o anak (halimbawa: IR1, B-26)

7. Ang biktima ay kinakailangang magpakita ng patutuo sertipiko ng pagiging likas na mamamayan ng Estados Unidos

HINIHINGING KINAKAILANGAN PARA SA BENIPISYO

TALAAN NG MGA KAHILINGAN/PAGKAKAKILANLAN NGPAG ABUSO/MGA PAPELES/”KATAYUANG KARAPATDAPAT SA BENIPISYO

Chart

SAMBAYANAN laban ESTADO

Kinakailangang patutuo para sa mga benipisyong pinuhunanan ng Estado: Antas ng karapatan sa Benipisyo = PRUCOL

PRUCOL = Pananatiling paninirahan sa ilalim ng kulay ng batas ng biktima na may aprubadong hiling may naka binbing kahilingan o petisyon na nakaharap kaso para sa pagpasya ng kadahilanan mula sa CIS o tanggapan ng pangulo ng nagrerepaso ng Imigrasyon(EOIR).

a. I-360 Mga papeles para sa kahilingang pansarili


b. I-360 Papeles ng pagka biyudo o biyuda (walang halimbawang makukuha)

c. I-130 Papeles ng kahilingan ng imigrante para sa kamaganak na kasintahan o ulila (“pang pamilyang” kahilingan)

d. Pagpapawalang bias ng pagpapaalis /mga dokumento ng pagpapaalis sa bansa

KARAPATAN G PANGSAMBAYANAN

Mayroon ng apat (4) na kinakailangan. (Hindi ko sigurado kung ang limang (5) taong batas ay iiral)

1. Ang hindi pa mamamayan na may nakabinbing kaso na maaaring makaroon ng kadahilanan o ng aprubado na I-360 na pansariling kahilingan; mayroong aprubadong I-360 pagkabiyudo o biyuda; may aprubadong I-130 pang pamilyang kahilingan; may kasong EOIR.

2. Di-mamamayan na inabuso

3. May sapat na patunay na may kinalaman sa pang aabuso at pangangailangan sa mga benipisyo AT

4. Hindi na nakapisan sa nang bugbog

KARAPATANG PANG ESTADO

Di-mamamayan na may naka binbing kaso na maaari ng magkaroon ng dahilan o may inaprubahang I-360 Pansariling kahilingan; may inaprubahang I-360 pagkabiyudo o biyuda ; may aprubadong I-130 pang pamilyang kahilingan; may kaso ng EOIR. Kung biyudo o biyuda o pampamilyang kahilingan ay kailangan pa ring magpakita ng patunay ng pangaabuso.CalWORKS (Programa para Oportunidad na Makapagtrabaho sa mga resident ng California at Responsibilidad sa mga Bata)

Ang naaping hindi mamamayan ay “PRUCOL” at ay karapatdapat sa CalWORKs kung siya ay nasasakop ng mga sumusunod na kinakailangan:

Ang biktima ay may aprubadong kahilingan o naka binbing kahilingan na maaaring magkaroon ng kaso ng kadahilanan mula sa CIS o sa pangulong tanggapan ng Imigrasyon upang rebisahin (EOIR). Ang mga sumusunod na papeles ay mga halimbawa ng mga aprubadong kahilingan at/o naka binbing na mga kahilingan:

a. I-360 Papeles ng Pansariling Kahilingan
b. b. I-360 Papeles ng Pagka biyudo o biyuda (walang makukuhang halimbawa)
c. I-130 Kahilingan ng imigrante para sa kamaganak na kasintahan o ulila (kahilingan “pang pamilya “)
d. Mga papeles ng pagpapawalang bisa ng pagpapaalis/papeles ng pagpapalawig ng pagpapaalis sa bansa Dokumento ng EOIRMGA HINDI SAKOP NG KARAHASANG PANTAHANAN

Sulat na 00-07 mula sa lahat ng sambayanan “ Ang kasalukuyang batas Estado at Sambayanan ay nagsasaad na ang kinikita at pinagmumulan ay iisiping nagmula sa di mamamayan na pinapadrinuhan ng padrino habang ginagawa ang proseso ng pagpapasya sa karapatan. Lahat ng pinapadrinuhang di mamamayan na biktima ng abusong pantahanan at di sakop ng pag-aakalang pangangailangan sa loob ng isang (1) taon. Ang ibig sabihin ay ang karaniwang antas ang karapatdapat na pagbabasihan: subali’t ang kinikita at pinag mumulan ng kinikita ng padrino ay hindi isinasama.

“Ang hindi sakop ng inaasahang pangangailangan para sa pinapadrinuhang hindi mga mamamayan na mga biktima ng pang aabusong pantahanan ay karaniwang hanggang isang (1) taon lang. Subalit ang hindi pagkakasakop ay maaaring bigyan ng palugit na maaaring lumampas ng isang (1) taon kung:"
1) Ang inabuso ay kinilala sa utos ng isang hukom o hukom ng batas na namamahala; o 2) ang ahensya ng INS ay may nauna ng pagpapasya na nagkaroon nga ng pang aabuso; ATt 3) Ang antas ng karapatan sa CalWORKs ay makakamit.


CalWORKS

Sanggunian ng mga Manggagawa ng Sambayanan:

Sulat # 00-07 mula sa lahat ng sambayanan, na may paksa ng, “Binugbog na hindi mamamayan na may karapatan sa pagkakataon at pananagutan makapagtrabaho sa California at pananagutan sa mga kabataan (CalWORKs ) at sa palatuntunan ng Selyo para sa pagkain.” Sabihan silang tingnan ang kanilang “natatanging abiso” para sa mas marami pang mga bahagi ukol sa kung papaano itong ipatutupad.

Ang gabay palatuntunan ng HHSA, gabay palatuntunan ng CalWORKs , numero “42-400 paninirahan”,Titulong papeles na “F. na. Binugbog na hindi mamamayan “. Ang mga papeles na ito ay hindi nakalista ng lahat ng uri ng karapatan para sa mga binugbog na hindi mga mamamayan. Ito ay nararapat na gamiting pangugnay sa mga abiso ng iba’t-ibang Estado at Sambayanan.

Gabay palatuntunan ng HHSA, gabay palatuntunan ng CalWORKs , numero “42-400 paninirahan”, Papeles na titulong “G. Pinadrinuhang mga hindi mamamayan .“ Ang papeles na ito ay hindi nakalista ng lahat ng antas ng karapatan para sa binugbog na hindi mamamayan. Ito ay nararapat gamiting pangugnay sa mga abiso ng iba’t ibang Estado at Sambayanan.

Ang abiso I-71-00, mula sa lahat ng Sambayanan, na may paksa “Gabay Sanggunian sa Karapatan ng mga Hindi Mamamayan “’ Kabanata 3.0, Usapan na Antas ng mga Hindi Mamamayan, iba pang Paguusapan 3.4na mga Binugbog na Hindi mga Mamamayan. Iipinapaliwanag kung ano ang kailangan ng Estado at Sambayanan na dapat mayroon ang binugbog na hindi mamamayan upang magkaroon ng karapatan sa programa.

Sulat 98-65 mula sa lahat ng Pamayanan, na may Paksa na “Karapatan ng Dayuhan para sa CalWORKs.” Magpakitang impormasyon ukol sa pagkakakilanlang katayuan- lamang ng mga kaso laban sa CalWORKs na pinamuhunanan ng Sambayanan

Sanggunian para sa mga Manggagawang Hindi Nabibilang sa Pamayanan:

ACL 00-07, na may Paksa na “Karapatan ng Binugbog na Hindi mga Mamamayan sa Ilalim ng Oportunidad na Pangtrabaho ng California at Responsibilidad sa mga Bata (CalWORKs ) at Palatuntunan Selyo sa Pagkain. Imungkahi na hilingin sa EW na humanap ng ano mang maaaring gamitin “ pambihirang pangabiso” para sa marami pang pagpapaalam kung ayaw gamitin ng EW ang ACL 00-07.MEDI-Cal

Ang nakalakip Sulat # 617 Palatuntunan gabay ng Medi-Cal (may petsang Setyembre 13,2007) Nagtatakda ng sunod sa panahon pagpapaalam ng nauukol sa karagdagang antas ng dayuhan na may karapatan para sa palatuntunan ng CMS. Mula pa noong Setyembre, 2007, ang mga hindi mamamayan na may “Pinagpalibang Kilos sa Katayuan” ay may karapatan ng tumanggap ng CMS kung makakapagpakita ng Abiso I-797 ng Pagkilos na nagpapakita na nakakagawa ng patunay na Nagkakaroon ng kaso ng Pagpapatunay sa ilalim ng pansariling paghiling sa pamamagitan ng VAWA.


Ang nabugbog na hindi mamamayan ay isang karapatdapat na dayuhan at tumatanggap mula sa pondo ng Sambayanan kung ito ay mayroong mga sumusunod na apat (4) na mga kinakailangan:

1. Ang biktima ay mayroong aprubado o nakabinbing kahilingan na nakahanda na para sa pagpapatunay ng dahilan ng kaso mula sa CIS o EOIR.

2. Ang biktima ay binugbog at sumailalim sa malagim na kalupitan

3. Sapat na kaugnayan sa pagitan ng pangaabuso at pangangailangan ng mga benipisyo

4. Ang biktima ay hindi nakapisan sa nang abuso

ANG NABUGBOG NA HINDI MAMAMAYAN AY ISANG “PRUCOL” AT TATANGGAP NG MULA SA PONDO NG ESTADO KUNG SIYA AY MAYROON NG PANGUNAHING PANGANGAILANGAN:

1. "Kung ang biktima ay mayroong aprubadong kahilingan o nakabinbing kahilingan na malapit ng magkaroon ng kaso ng kadahilanan mula sa CIS o EOIR"

**Alin man sa mga ito, siya ay may buong karapatan para sa Medi-Cal**

PALIWANAG UKOL SA MGA KINAKAILANGAN PARA SA Medi-Cal

1. “Ang biktima ay kailangang magpakita ng aprubadong kahilingan o nakabinbing kahilingan na igagawad na ang patunay na may dahilan upang magkaroon ng kaso na nagmula sa CIS o EOIR."

2. Ang biktima (na hindi mamamayan) o hindi mamamayang anak o magulang na binugbog o pinaranas ng labis na kalupitan.” Sino ang magpapasya kung mayroon pa

SINO ANG MAGPAPASY KUNG MAY PANG AABUSO ANG MAGPAPASYA NG PANG AABUSO AY ANG
I-360 Hiling-Pansarili CIS
I-360 Biyudo o Biyuda Pamayanan*
I-130 Pang Pamilya Pamayanan*
Pagpapawalang Bisa ng Pagpapaalis/Pagpapalugit ng Pagpapaali sa Bansa EOIR

* Sundin ang mga patakaran ng abusong pantahanan upang malaman ang pang aabuso

3. “Mayroong sapat na kaugnayan sa pagitan ng abuso at ng pangangailangan sa mga benipisyo” Nasasakop ang sapat n kaugnayan subalit hindi ito limitado sa:

4. “Ang hindi mamamayan na di na nakikipisan sa nang bugbog”

5. "Kung nakikipisan pa rin sa nang abuso”KASIGURUHANG PANLIPUNAN

PAMAHALAAN NG KASIGURUHANG PANGLIPUNAN (SSA)
**Karamihan sa mga biktima ay hindi magkakaroon ng numero ng kasiguruhang panlipunan(SSN)

**Kapag ang biktima ay mayroon na ng lahat ng mga kinakailangan para sa mga benipisyo maliban sa SSN

**Kung hindi nagbigay ang SSA ng SSN, gamitin ang “mabuting dahilan” upang maigawad ang karapatan

MABUTING DAHILAN
**Mayroong mabuting dahilan kung

**Mga suliranin sa SSA

ANO ANG DAPAT GAWIN KUNG HUMIHILING AY PINAGKITAN NG MGA BENIPISYO:

1. Ang humihiling ay kailangang humingi ng liham pagtanggi

2. Kung ang humiling ay may mga suliranin sa Medi-Cal

MGA PINAG MUMULAN

LOKAL – Sambayanan ng San Diego

 • MGA PARAAN

  VAWA

 • Tahanang Cornelia

 • Ito ay ang sentro na nagaalok ng mga naaayon sa batas na mga paglilingkod sa mga imigrante na walang dokumento na biktima ng mga karahasng pantahanan. Nagbibigay din ito ng mga paglilingkod sa mga taong naghahanap ng pulitikal na makakanlungan laban sa mga umuusig sa kanila. Naghahandog din ito ng paglilingkod bilang kinatawan sa mga kabataang wala pa sa hustong gulang na nasa pagpipigil ng USCIS.

 • SDVLP

 • Nagaalok ng mga paglilingkod ng naaayon sa batas ng walang kabayaran sa mga imigrante, mga kliyenteng walang sapat na kinikita at mga binugbog na imigranteng kababaihan.


 • MGA LIPUNAN NG SAN DIEGO NA NAGBIBIGAY NG NAAAYON SA BATAS NA PAGTULONG

 • MGA PAGKAKAWANGGAWA NG MGA RELIHIYONG KATOLIKA

 • MGA PAGLILINGKOD PARA SA MGA BIKTIMA NG KARAHASANG PANTAHANAN

  “Nagaalok ng 24 na oras sa pagpapamagitan sa krises at mga paglilingkod pagsangguni sa mga biktima ng mga karahasang pantahanan. May mga tagapayong handing tumugon ng 24 na oras ng araw-araw sa loob ng linggo upang umalalay sa mga biktimang ng karahasan karahasang pantahanan atpang gagahasa. Ang numero ng hotline ay naglalaan ng matutuluyan ano mang oras sa lahat ng anim (6) na bahay kanlungan ng Sambayanan. Ang mga tagapayo ay laging nakahanda upang isangguni kayo sa mga kanlungan, tulong na naaayon sa batas, pagpapayo, at mga pangkat pangtulong."

  Mangyaring sumangguni sa elektronikang kapasidad ng San Diego County Domestic Violence Hotline Website sa www. sddvc.com. Para sa iba pang kaalaman tumawag sa 1-888-385-4657. May mga tagapayong wika ng Espanyol na palagiang nakaantabay

  BENIPISYONG PAMPUBLIKO  Back to Top