VaŽa ni kuu nikusaando nuu kuu kiivindo nuu kuu koovando

SAŽA KIA

TONDOŽO

YOO NUU ŃI TYIANA YOŽO
TUŽUN NDOE TOŽONDOŽO CUENDA NA ŃAŽA


TYIANDYIA CHUUN NUU II INA SIŽI LEY KEETAŽA CHINDYEŃAŽA NUU CHIŃIU KUIA 1996 (PRWORA)


LEY CALIFORNIA


TUŽUN NA KOYINA ŃUU YOŽO


VEŽE SEGURO SOCIALNdyia kua kuu ńiŽu

ŃA KUU ŃIŽI JAVANA KOO NIKAKUU YOŽÓ JO NDOŽONA TONDOŽO VEŽENA

Ńaa modo kevaŽana ńiŽina nuu chindyeńaŽana ńa kuu ńiŽi:

Siińi ńuŽuna kundeŽena:

ŃA KUUNIRA CHINDYEŃAŽARA NDYI TAŽANA NA KUUSAA YOŽÓ TYIANI NDOINA NDYIATYINA KUU YIKO TYUTYUNA

Ńa sikau kuenda visa a ndaja sauńiaa a keŽena ii tyutyu saa na ndoŽo tondoŽo veŽe tatyiyiva kuu ńiŽina ńa chindyeńaŽana kuenda ńuu.

TuaŽan yoŽó:

1. Na ndoŽo tondoŽo sini ńuŽuna naŽana tyutyu mea ndaa na kee vaŽana I-130 ńa jakiŽivi yiina a nijiŽina siŽi ńa mea ndaa nikixisisina siŽina

2. Na ndoŽo tondoŽo neena íín tyutyu ńa nańi I-360 Prima Facie

3. Na ndoŽo tondoŽo neena íín extencion ńa nańi I-360 Prima Facie

4. Na ndoŽo tondoŽo neena íín tyutyu ńa niiyaŽa nańia I-360 siŽi “Deferred Action”

5. Na ndoŽo tondoŽo neena íín tyutyu ńa nindaja saana nańi “Deferred Action”

6. Na ndoŽo tondoŽo naŽana tyutyuna ńa ii ndaana pais yoŽó (LRP) a íín seyo nańi I- 551, I-94, a pasaporte sii íín numero especial kuenda najiŽi siŽi jaŽayi na ndoŽo tondoŽo veŽe (Tuun na yoŽó IRI, B-26)

7. Na ndoŽo tondoŽo naŽana tyutyu ńa siini kuu yikovaana

ŃA SINI ŃUŽÚ JAA CHINDYE ŃAŽANA NA KIAŽA CHINDYEŃA NDYI TAŽANA SIKA

Click Here for a pdf version of this pageCHART OF PETITIONS/ABUSE DETERMINATIONS/DOCUMENTS/"BENEFITS ELIGIBILITY STATUS"

Chart

Back to Top